Công bố thông tin báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính kiểm toán năm 2018

19/03/2019

 Công ty Quản lý quỹ xin Công bố thông tin Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính kiểm toán năm 2018 và Công văn giải trình lợi nhuận sau thuế TNDN thay đổi hơn 10% so với cùng kỳ năm trước.

Chi tiết như sau:

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính kiểm toán năm 2018

Công bố thông tin Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2018

Giải trình LNST thay đổi hơn 10% so với cùng kỳ năm trước

Danh mục sản phẩm

Quảng cáo

Người trực tuyến: 11

Lượt truy cập : 2687972